up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

2018

סיכום הקלות משרד הבריאות

הודעה משותפת של משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות ואוצר מ-19.4.20

הנחיות משרד החקלאות מעודכן מתאריך 19.4.2020

הוראות המשטרה למעבר חופשי לעוסקים במגזרים החיוניים – 7.4.2020

מצ”ב “תקנות שעת חירום – הבהרות ממשרד החקלאות” לאור ההנחיות החדשות מהיום 7.4.2020

הנחיות למגדלים, בתקופת חג הפסח – שמירה על בריאות העטין ואיכות החלב

פלייר תקציב הנחיות קורונה – מעודכן מה- 31.3.2020

הנחיות לנסיעה ברכבים פרטיים ובתחבורה ציבורית, לציבור הרחב ולציבור העובדים – 30.3.2020

החלטת רשות מקרקעי ישראל בדבר הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים

שגרת עבודת רופאי השדה של “החקלאית” בזמן מצב החרום עקב התפרצות מגפת הקורונה

הנחיות לתנועה לעובד מפעל חיוני

הנחיות להסעות של עובדים חיוניים – 24.3.2020

הנחיות משטרת ישראל בנושא צמצום שהייה במרחב הציבור – 26.3.2020

המלצות למגדלים לתפעול המשק בזמן התפשטות נגיף הקורונה, כולל סגר 26.3.2020

הוראות החירום של משרד החקלאות 26.3.2020

גודל פונט