up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סיום הליך העברת מכסות חלב בקר – 1-2022

הליך העברת מכסות 1/22 הסתיים בחודש פברואר במחיר של 1.9 ₪ לליטר חלב.

בהליך זה הועברה מכסה של יצרן אחד בהיקף של כ- 780 אלף ליטרים.

המכסה הועברה ל – 13 יצרנים שמכסתם נמוכה מ – 700,0000 ליטרים ואשר היו זכאים לקבל 61% ממנת המכסה שהתבקשה על ידם.

בהליך זה לא נותרה מכסה נוספת לחלוקה ליתר היצרנים המבקשים.