up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סיום הליך העברת מכסות חלב בקר  – הליך 1/2021

הרינו להודיע על סיומו של הליך העברת מכסות חלב בקר במשק המשפחתי, במחיר של 2 ₪ לליטר חלב.

המועד האחרון להעברת התשלום עבור המכסה הינו עד ליום – 4/4/2021.

יצרנים מקבלים שמכסתם מתחת ל – 700,000 ליטרים יקבלו את מלוא מנת המכסה שהתבקשה על ידם.

יצרנים מקבלים שמכסתם היא 700,000 ליטרים ומעלה, יקבלו כ – 75% ממנת המכסה  שהתבקשה על ידם.

מכתבים פרטניים לכלל היצרנים שהשתתפו בהליך, עם פירוט מנת המכסה וסך התשלום שיש להעביר עד ליום 4/4/2021, יישלחו בימים הקרובים.