up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הליך העברת מכסות חלב בקר, במשק המשפחתי – הליך מספר 1/2022 – מועד קובע מעודכן ליום 17.1.2022

 

בהתאם לתקנה 32 ז(ו), הרינו להודיע על עדכון המחיר לקבלת מכסה.

התמורה המעודכנת הינה 2.1 ש“ח לליטר חלב (בתוספת מע“מ).

יצרנים המבקשים לקבל מכסה בלבד, במחיר המעודכן, חייבים להגיש בקשה חדשה (יצרנים שכבר הגישו בקשה בהליך זה, יכולים להגיש בקשה מעודכנת ללא צורך באימות חתימתם).

לא ניתן להגיש בקשות חדשות לפרישה במסגרת הליך זה.

בקשות לקבלת מכסת חלב, בכמות של עד 200,000 ליטרים, ניתן להגיש בכל דרך, לרבות בדוא”ל – meital@milk.org.il ובפקס – 03-9564766

עד ליום 17/1/2022 (להלן: “המועד הקובע המעודכן”)

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון עד למועד הקובע המעודכן.

תוספת מכסה לפי הליך זה, תהא מלוא מנת המכסה שתאושר להעברה, לשנת 2022, החל מחודש ינואר.

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב במחיר מעודכן לחץ כאן