up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הליך העברת מכסות חלב בקר, במשק המשפחתי – הליך מספר 2/2021 מיום 28.6.2021

בהתאם לתקנה 32 ז(ו), הרינו להודיע על עדכון המחיר לקבלת מכסה.

התמורה המעודכנת הינה 2.1 ש“ח לליטר חלב (בתוספת מע“מ).

יצרנים המבקשים לקבל מכסה במחיר המעודכן, חייבים להגיש בקשה חדשה.

בקשות לקבלת מכסת חלב, בכמות של עד 200,000 ליטרים, ניתן להגיש בכל דרך, לרבות בדוא”ל – meital@milk.org.il ובפקס – 03-9564766

עד ליום 11.7.2021 (להלן: “המועד הקובע המעודכן”)

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון עד למועד הקובע המעודכן.

לא ניתן להגיש בקשות חדשות לפרישה במסגרת הליך זה.

תוספת מכסה לפי הליך זה, תהא לשנת 2021, החלק היחסי ממנת המכסה החל מחודש יוני 2021.

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב במחיר מעודכן לחץ כאן