up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

פיתוח טכנולוגיה אנטימיקרוביאלית חדשנית למניעת התבססות חיידקים על משטחי עבודה במערכות המשמשות את משק החלב

מספר עבודה: 421-0307-18

שנת התחלת המחקר:  2018

שמות חוקרים: 

ד"ר משה שמש – המחלקה לחקר איכות מזון ובטיחותו, מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני (עובד תקן). תחום מחקר: מיקרוביולוגיה של מזון.

פרופ' מיטל רכס – המכון לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים. תחום מחקר: כימיה והנדסת חומרים.

תחום:  בריאות העטין ואיכות החלב

לכניסה למחקר – לחץ כאן