up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סיכון מוגבר להפצה של לפטוספירה זואונוטית ע"י עדרי בקר במרעה עם נגישות למקורות מים טבעיים במהלך התפרצות המחלה בישראל בקיץ 2018