up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הליך העברת מכסות חלב עיזים מספר 2/2023 – מיום 27.8.23

ועדת המכסות מודיעה על הליך חדש להעברת מכסות חלב עיזים בהתאם לפרק ה’1 לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע”ד – 2014.
 

המועד האחרון להגשת בקשות לפרישה מייצור חלב או לקבלת מכסה, הינו 19/9/2023 – להלן: “המועד הקובע”.
 

בקשות לפרישה מייצור חלב יתקבלו בטופס מקורי בלבד.
 

בקשות לקבלת מכסה, יוגשו למחלקת התכנון במועצת החלב עד ליום 19/9/2023 (להלן: “המועד הקובע המעודכן"), באמצעות טופס מקוון באפליקציה או באתר מועצת החלב שכתובתו www.halavi.org.il .
 

ככל שההליך יסתיים במועד הקובע, תוספת המכסה לשנת 2023, תהא החלק היחסי ממנת המכסה החל מחודש אוגוסט .
 

להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב עיזים לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב עיזים לחץ כאן
לטופס הודעה על פרישה מייצור חלב לחץ כאן