up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הליך העברת מכסות חלב עיזים מספר 2/2023 – מיום 23.6.2024

 

בהתאם להחלטת וועדת המכסות הרינו להודיע על עדכון  המועד האחרון להגשת בקשות במחיר 1.3 ₪ לליטר חלב (בתוספת מע"מ)

בקשות לקבלת מכסה, יוגשו למחלקת התכנון במועצת החלב עד ליום 23/7/2024 (להלן: “המועד הקובע המעודכן"), באמצעות טופס מקוון דרך האפליקציה או באתר מועצת החלב שכתובתו www.halavi.org.il

לא ניתן להגיש בקשות חדשות לפרישה במסגרת הליך זה.
 
בקשות שיגיעו לאחר המועד, מכל סיבה שהיא, לא יילקחו בחשבון. 

תוספת מכסה לפי הליך זה, תהא לשנת 2024, החלק היחסי ממנת המכסה החל מחודש יוני.

לטופס מקוון: לחץ כאן