up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סיום הליך העברת מכסות חלב בקר, במשק המשפחתי – הליך מספר 3/2022

הליך העברת מכסות 3-2022 הסתיים במחיר של 1.9 ₪ לליטר חלב.

בהליך זה הועברה מכסה של 4 יצרנים, בהיקף של כ- 3 מיליון ליטרים.

המכסה הועברה ל – 5 יצרנים שמכסתם  נמוכה מ – 700,000 ליטרים ואשר היו זכאים למלוא המכסה שהתבקשה על ידם.

בנוסף, הועברה מכסה ל – 54 יצרנים מבקשים, אשר קיבלו כ- 53% ממנת המכסה שהתבקשה על ידם.

מכתבים פרטניים לכלל היצרנים שהשתתפו בהליך, עם פירוט מנת המכסה וסך התשלום שיש להעביר, יישלחו בימים הקרובים.