up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סיום הליך העברת מכסות 2/2023 – חלב בקר

אבקש להודיע על סיומו של ההליך במחיר של 1.9 ₪ לליטר חלב.

בהליך זה תועבר מכסה של 6 יצרנים, בהיקף כולל של כ- 4,800,000 מיליון ליטרים.

פרטים בדבר היקף המכסה שתועבר לכל יצרן מקבל והמועד להעברת התשלום, יימסרו בימים הקרובים.