up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 2-2022 – עדכון מיום 12.2.2023

בהתאם לתקנה 32ז(ו), הרינו להודיע על עדכון המחיר לקבלת מכסה.

התמורה המעודכנת הינה 70 אגורות לליטר חלב (בתוספת מע”מ).

יצרנים המבקשים לקבל מכסה במחיר המעודכן, מתבקשים להגיש בקשה חדשה על גבי טופס מעודכן ולהגישה בכל דרך, לרבות בדוא”ל – meital@milk.org.il או בפקס: 03-9564766, עד ליום 16/2/2023 (להלן: “המועד הקובע המעודכן”).

לא ניתן להגיש בקשות חדשות לפרישה במסגרת הליך זה.

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון עד למועד הקובע המעודכן.

בקשות שיגיעו לאחר המועד, מכל סיבה שהיא, לא יילקחו בחשבון.

תוספת מכסה לפי הליך זה, תהא לשנת 2022, החלק היחסי ממנת המכסה החל מחודש פברואר.

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב במחיר המעודכן: לחץ כאן