up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סיום הליך העברת מכסות חלב עיזים 2-2022

 הליך העברת מכסות 2-2022 הסתיים במחיר 70 אגורות לליטר חלב.

בהליך זה הועברה מכסה של יצרן אחד בהיקף של 300,100 ליטרים.

המכסה הועברה ל-2 יצרנים שמכסתם נמוכה מ- 300,000 ליטרים ואשר היו זכאים למלוא המכסה שהתבקשה על ידם.

בנוסף, הועברה מכסה ל – 4 יצרנים מבקשים, אשר קיבלו כ- 44.07% ממנת המכסה שהתבקשה על ידם.