up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הליך העברת מכסות חלב עיזים מספר 1/2023 – מיום 7/5/2023

בהתאם לתקנה 32ז(ו), הרינו להודיע על עדכון המחיר לקבלת מכסה.

התמורה המעודכנת הינה 3.1 ש"ח לליטר חלב (בתוספת מע”מ).

בקשות לקבלת מכסה, יוגשו למחלקת התכנון במועצת החלב עד ליום 11/5/2023 (להלן: “המועד הקובע המעודכן"), לכתובת דוא"ל: meital@milk.org.il,  בפקס: 03-9564766, או בדואר רגיל, טופס מקוון לקבלת מכסה ניתן להגיש באמצעות האפליקציה או באתר מועצת החלב שכתובתו www.halavi.org.il

לא ניתן להגיש בקשות חדשות לפרישה במסגרת הליך זה.

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון עד למועד הקובע המעודכן. 

בקשות שיגיעו לאחר המועד, מכל סיבה שהיא, לא יילקחו בחשבון.

תוספת מכסה לפי הליך זה, תהא לשנת 2023, החלק היחסי ממנת המכסה החל מחודש מאי.

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב במחיר המעודכן: לחץ כאן