up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הליך העברת מכסות חלב עיזים מספר 1/2023 – מיום 26.3.2023

ועדת המכסות מודיעה על הליך חדש להעברת מכסות חלב בקר בהתאם לפרק ה’1 לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע”ד – 2014.

המועד האחרון להגשת בקשות לפרישה מייצור חלב או לקבלת מכסה, הינו 16/4/2023 – להלן: “המועד הקובע”.

בקשות לפרישה מייצור חלב יתקבלו בטופס מקורי בלבד.

בקשות לקבלת מכסה, יוגשו למחלקת התכנון במועצת החלב עד ליום 16/4/2023 (להלן: “המועד הקובע המעודכן"),

באמצעות טופס מקוון באפליקציה או באתר מועצת החלב שכתובתו www.halavi.org.il .

ככל שההליך יסתיים במועד הקובע, תוספת המכסה לשנת 2023, תהא החלק היחסי ממנת המכסה החל מחודש מרץ .

להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב עיזים לחץ כאן

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב עיזים לחץ כאן

לטופס הודעה על פרישה מייצור חלב לחץ כאן