up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

סיום הליך העברת מכסות חלב עיזים מספר 1/2023

הליך העברת מכסות 1-2023 הסתיים במחיר 1.10 ₪ לליטר חלב.

בהליך זה הועברה מכסה של יצרן אחד בהיקף של 160,000 ליטרים.

המכסה הועברה ל-3 יצרנים שמכסתם נמוכה מ- 300,000 ליטרים אשר היו זכאים לקבל כ- 80% אחוז ממנת המכסה שהתבקשה על ידם.

בהליך זה לא נותרה מכסה נוספת לחלוקה ליתר היצרנים המבקשים.