up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הליך העברת מכסות חלב בקר, במשק המשפחתי – הליך מספר 1-2023 מיום 1.12.2022

ועדת המכסות מודיעה על הליך חדש להעברת מכסות חלב בקר בהתאם לפרק ה’1 לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע”ד – 2014.

 המועד האחרון להגשת בקשות לפרישה מייצור חלב או לקבלת מכסה, הינו 22/12/2022 –להלן “המועד הקובע”.

בקשות לפרישה מייצור חלב יתקבלו בטופס מקורי בלבד.

בקשות לקבלת מכסה, יוגשו למחלקת התכנון במועצת החלב, לכתובת דוא"ל: meital@milk.org.il,

בפקס: 03-9564766, או בדואר רגיל

טופס מקוון לקבלת מכסה ניתן להגיש באמצעות האפליקציה או באתר מועצת החלב שכתובתו www.halavi.org.il

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.

ככל שההליך יסתיים במועד הקובע, תוספת המכסה לשנת 2023 תהא החל מחודש ינואר.

להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי לחץ כאן

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב לחץ כאן

להגשת טופס מקוון לקבלת מכסה חלב לחץ כאן

לטופס הודעה על פרישה מייצור חלב לחץ כאן