up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

תשלום עבור פינויי פגרים לשנת 2020

ברצוני להביא לידיעתכם כי התשלום לפינוי פגרים, בשלב זה, יהיה כפי שהיה בשנת 2019.

המשמעות תשלום של 4 ₪ לכל 1000 ליטר במכסה.

כל זה יהיה בתוקף עד לאישור תקציב מועצת החלב לשנת 2020. לאחר אישור התקציב נודיע האם יש שינוי בתשלום.

יש להסדיר את התשלום עד ה 10.1.20. לאחר מועד זה לא יבוצע פינוי של פגרים מהרפתות למי שלא הסדיר את התשלום.

הודעת תשלום חדשה עם המחיר המעודכן תשלח מהקנ”ט בהקדם.

בכבוד רב,

מיכל קראוס

מנכ”לית מועצת החלב

 

גודל פונט