up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

תשלום עבור פינויי פגרים לשנת 2020

ברצוני להביא לידיעתכם כי התשלום לפינוי פגרים, בשלב זה, יהיה כפי שהיה בשנת 2019.

המשמעות תשלום של 4 ₪ לכל 1000 ליטר במכסה.

כל זה יהיה בתוקף עד לאישור תקציב מועצת החלב לשנת 2020. לאחר אישור התקציב נודיע האם יש שינוי בתשלום.

יש להסדיר את התשלום עד ה 10.1.20. לאחר מועד זה לא יבוצע פינוי של פגרים מהרפתות למי שלא הסדיר את התשלום.

הודעת תשלום חדשה עם המחיר המעודכן תשלח מהקנ"ט בהקדם.

בכבוד רב,

מיכל קראוס

מנכ"לית מועצת החלב