up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

תרגיל עצמי להערכת גורמי סיכון לבריאות העטין אצלך בעדר

תרגיל עצמי להערכת גורמי סיכון לבריאות העטין אצלך בעדר

במסגרת הנסיונות לקדם את מצב בריאות העטין ואיכות החלב נכללת האפשרות לקיים מבחנים עצמיים להגדרת גורמי הסיכון בעדר. ישנם מספר מבחנים בעולם המוגדרים כמבחן עצמי (הרפתן מבצע אותם לבדו) או לחילופין הביצוע נעשה על ידי גורם מקצועי חיצוני. מצ"ב לדוגמא מבחן עצמי. על השאלות הבאות יש לתת תשובות כאשר הציון 5 הוא הטוב ביותר 1 הוא הנמוך ביותר. בסוף תקבלו את תמונת מצבכם העכשווית.

נסו ותיווכחו…

 

ח"י שאלות למנהל הרפת

 

מס' 

השאלה

הערכה

(5-1)

1

האם אתה חולב לפחות פעם ביום ?

2

האם החולבים דוברי עברית ומבינים את נוהלי העבודה וסימוני הפרות המוסכמים ברפת ?

3

האם הפרות נקיות מזבל על הרגלים, העטין והבטן בכל עונות השנה?

4

האם מתבצעת שגרת חליבה היגיינית מלאה כולל עבודה עם כפפות ?

5

האם ציוד החליבה והמכון עוברים תחזוקה שוטפת לפי פרוטוקול עבודה מומלץ ?

6

האם מתבצע ריפוד סככות לפי הנדרש כל השנה ?

7

האם מתבצעת טבילת/ריסוס פטמות לאחר החליבה ולפניה בחומר מאושר ברכוז ובחומציות המומלצים ?

8

האם קיימת חצר המלטות נקיה מופרדת ומטופלת בין ההמלטות (ריפוד) ?

9

האם הקולסטרום מופרד מהמיכל הכללי ל- 72 שעות לאחר ההמלטה ?

10

האם קיים פרוטוקול טיפול כתוב לדלקות עטין בהמלצת ובמעקב הרופא המטפל ?

11

מהי מידת מערבותו של הרופא המטפל בנושא בריאות העטין ?

12

האם מתבצע טיפול באנטיביוטיקה ל"ייבוש" פרות לפי המלצות מאל"ה (באופן סטרילי תוך שימוש באלכוהול 70%) ?

13

האם נדגמות ונשלחות פרות עם דלקות עטין קליניות וסת"ס גבוה לאבחון המעבדה במהלך השנה כולה ?

14

האם מתבצע רישום ומעקב אחר כל אירוע הקשור בבריאות העטין (אבחונים, טיפולים, הוצאת פרות) ?

15

האם הפרות נהנות ממרחב שלפחות 20 מ"ר / מקורה לפרה ?

16

האם הפרות "היבשות" מסומנות בסימון בולט, מופרדות ומורחקות משאר החולבות עד להמלטה ?

17

האם אתה משתמש בערכת Delvo Test ל"חומרים מעכבים" לכל פרה שטופלה באנטיביוטיקה ?

18

האם הפרות מקבלות תוספות מזון וויטמנים (E+Se) כנדרש בתקופת ה"יובש" ?

סה"כ

 

פירוש לתוצאות המבחן:

90 – 75 – בריאות העדר ואיכות החלב בבקרה מלאה – המשך כך.

75 – 60 – מצב בינוני עם מקום לשיפור נקודתי – ראה סעיפים עם ניקוד נמוך מ-3.

60 – 50 – העדר חשוף לגורמי סיכון. יש לבצע הערכה מחדש של מדיניות העבודה ברפת.

50 > – פנה מידית לעזרה מקצועית – גורמי סיכון רבים מאוד לבריאות העטין ואיכות החלב.

ד"ר שמוליק פרידמן