up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

תקצירי מאמרים מתוך The AABP proceedings vol.38 2005

תקצירי מאמרים מתוך The AABP proceedings vol.38 2005

 

השפעת טמפרטורת פסטור הקולוסטרום על השמדת פתגונים ושמירה על רמת הנוגדנים בו (עמ' 158)

טיפול תרמי בקולסטרום של הפרה ב 60 מעלות צלזיוס לפחות למשך שעה (אך לא יותר משעתיים) נמצא כטיפול היעיל ביותר להשמדת הפתוגנים הנמצאים בו. טיפול זה לא גרם לשינוי משמעותי ברמת הנוגדנים IgG כמותית ואיכותית גם יחד. המחברים מדגישים כי תוצאות אלו חייבות בבדיקות נוספות ובמחקר נוסף כדי להתאימם לתנאי שדה שונים.

השפעת הוצאת זליפים מקדימה על ביצועי החליבה (עמ' 176)

בעקבות הופעת מספר עבודות המבטלות את חשיבות הוצאת הזליפים וכן עקב לחץ של מגדלים המבקשים לדעת את השפעת פעולה זו על ביצוע החליבה נעשתה עבודת מחקר זו. מטרת העבודה כאמור ללמוד את השפעת הוצאת הזליפים המקדימה על ביצועי החליבה. נכללו במחקר 4 רפתות שהכילו בין 2000-400 ראש במדינת ניו יורק. הפרות חולקו ל- 4 קבוצות שכל אחת מהן קבלה טיפול אחר בהקשר של הוצאת הזליפים. קבוצה 1 – ללא הוצאת זליפים, קבוצה 2 – הוצאת 3 זליפים מרבע אחד בלבד, קבוצה 3 – הוצאת 3 זליפים מכל רבע, קבוצה 4 – הוצאת 12 זליפים מרבע אחד בלבד. כל 4 הקבוצות טופלו באותה דרך בנוגע לחיטוי מקדים בטבילה, הוצאת זליפים, ניגוב הרבע לאחר 60-70 שניות והרכבת האשכול עד 90 שניות לאחר החיטוי המקדים. ביצועי החליבה נמדדו בעזרת מכשיר flow meter. התוצאות: זרימת החלב הטובה ביותר נמצאה בקבוצה בה הוצאו 3 זליפים מכל רבע כמו כן זמן השארות אשכול החליבה על העטין היה גדול באופן משמעותי בקבוצה ללא הוצאת זליפים (6.2 דקות), לעומת (5.8-5.6 דקות) קבוצה עם הוצאת הזליפים לכל רבע. מסקנות החוקרים: הוצאת הזליפים מקדימה בכל צורה שהיא משפיעה לחיוב על ביצועי החליבה. גם "בזבוז זמן" לכאורה בבצוע פעולה זו אינו משתווה לשיפור משמעותי ביכולות החליבה ובהורדת זמן שהיית האשכול על העטין.

 

השפעת טיפול משולב של הזרקה לגוף וטיפול תוך עטיני בתחילת תקופת היובש (עמ' 292)

מחקר זה בדק את השפעת תוספת טיפולים אנטיביוטיים בהזרקה במקביל לטיפול האנטיביוטי התוך עטיני בתחילת תקופת היובש על הנגיעות התוך עטינית ורמת הסת"ס בתחילת התחלובה הבאה. כ 3000 פרות חולקו ל- 3 קבוצות: שתיים מהן קבלו גם תוספת של הזרקה של אנטיביוטיקה לגוף (טיולוזין או אוקסיטטרציקלין) וקבוצה אחת קבלה רק טיפול אנטיביוטי תוך עטיני כמקובל – יש לציין כי כל הקבוצות קבלו במסגרת טיפול התוך עטיני גם תוספת של אוטם פטמה (אורבסיל). תוצאת תוספת הטיפול בהזרקה הורידה את מספר ההדבקות החדשות בתחלובה הבאה בעקר מחיידקי גרם חיוביים. טילוזין נתן את התוצאה הטובה ביותר. כנראה בגלל יכולתו הטובה לחדור לרקמות העטין בהשוואה לאנטיביוטיות אחרות. לא נמצאו הבדלים ברמות הסת"ס לאחר ההמלטה בקבוצות הטיפול השונות.

ד"ר שמוליק פרידמן