up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף קורונה החדש), התש"ף הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חיים