up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש הוראת שעה הגבלת פעילות והוראות נוספות תיקון מס 21 תשפ"א 2020