up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

תקנות לשעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צימצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) התש"פ 2020