up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

תנאים ודרישות לשירותי חליבה

3 ביולי 2008
08-4239-11

תנאים ודרישות לשירותי חליבה

1. עיסוק בייצור חלב של כל יצרן – עבודה ברפת או כל עבודה אחרת הקשורה לרפת לצורך ייצור חלב ושיווקו.

2. עדר פרות חולבות בבעלות כ"א מהיצרנים בהתאמה לגובה המכסה – בדיקה בשירותים וטרינריים או לחלופין במאזן השנתי או דו"ח כספי למס הכנסה על קיום ערך כספי לאינוונטר החי בהתאמה לגובה המכסה. כמו כן, בדיקת הדו"ח הכספי המוגש למס הכנסה המוכיח ומעיד על הוצאות להחזקה שוטפת של הרפת ועדר הפרות (מזון, תרופות וכו' ).

3. החזקת העדר בסככה נפרדת, אשר בכל חליבה מובל עדר הפרות בנפרד למכון החליבה, נחלב בנפרד ומוחזר לסככה הנפרדת מידי חליבה וחליבה.

4. החלב שמתקבל מהחליבה שכאמור נפרדת יאוגם (יאסף) במיכל חלב נפרד לכל יצרן.

5. שיווק החלב יעשה גם הוא בנפרד על-ידי תעודת משלוח נפרדת לכל יצרן.

6. המשותף לכולם מכון חליבה המשמש את כל היצרנים, קרי את נותני שירותי חליבה ומקבלי שירותי חליבה

7. במכון החליבה חייב להיות לכל יצרן מיכל חלב נפרד מסומן בצורה בולטת לצורך זיהוי.