up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

תמיכת משרד החקלאות ברכישת מיכלי מים – הסכם המים

מיכלי מים לשעת חרום

למכתב משרד החקלאות לחץ כאן

למידע בדבר תמיכת משרד החקלאות בהקמת איגום מים לרפתות  לחץ כאן

לטופס הגשת בקשה לאישור תכנית השקעה לחץ כאן