up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

תכנית קורסי שה"מ תחום בקר לחלב לשנים 2022 ו-2023

אל ציבור הרפתנים והעוסקים בענף שלום רב,

בתחום בקר לחלב בשה"מ עוסקים בהדרכה ומחקר יישומי המוכוונים להתמודד עם אתגרים רבים הניצבים בפני הרפתות בישראל.

מטרתנו לתרום להתקדמות המקצועית ולהטמיע שיטות ונהלי עבודה שיאפשרו לענף החלב בארץ להתקיים ולבלוט בהישגים גם בעתיד.

במסגרת המאמצים לשפר וליעל הנגשת ידע מקצועי לעוסקים ברפת בחרנו לפרסם מראש לנוחיותכם את תכנית הקורסים הדו-שנתית (2022-2023)

של התחום הכוללת קורסי בסיס, סדנאות והכשרות מקצועיות למתקדמים.

מובן שתוכנית היא בסיס לשינויים אבל בהחלט נעשה מאמץ אמיתי לקיים כל פעילות במועד הרשום בתוכנית המצ"ב.

כמו כן נודה בהחלט לביקורת בונה ו/או הצעות לסדר היום על התוכנית והקורסים ונשמח במיוחד לפגוש אתכם משתתפים בקורסים.

לתוכנית הקורסים לחץ כאן

בברכה

הלל מלכה מנהל תחום בקר לחלב וצוות תחום בקר לחלב, שה"מ