up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

תכנון רב שנתי בייצור לשנת 2008

תכנון רב שנתי בייצור לשנת 2008 – התייעצות במועצת החלב שהתקיימה ב-21.6.07

ביום חמישי, 21.6.07, התקיימה במועצת החלב פגישת התייעצות לא פורמאלית בנושא התכנון הרב שנתי בענף. נושא זה נדון מדי שנה, ולפגישה מוזמנים יצרני חלב, אנשי המחלבות הגדולות ונציגי משרד החקלאות. הפגישה היא כאמור לא פורמאלית והכוונה היא לשמוע מגוון דעות והצעות לגבי תכנון ענף החלב. כידוע, לקראת שנת הפעילות הבאה מייעץ תא תכנון חלב בקר , לשר החקלאות לגבי גובה מכסת החלב המומלצת.
בתחילת המפגש הציג מנכ"ל מועצת החלב נתונים עדכניים על ענף החלב. הנתונים נכונים לחודש מאי 2007 ומתבססים על נתוני השיווק של המחלבות מחד ועל נתוני יצור החלב מאידך.
מסתבר שהשיווק ברבעון הראשון של שנת 2007 עלה רק במעט (בהתבסס על נתוני המחלבות לגבי שיווק מוצרים ומקדמי המרה לחלב גולמי מקובלים) , לעומת עליה חדה בשיווק בשנת 2006. עליה חדה זו גרמה לכך שבכניסה לשנת 2007 היה מלאי אבקת החלב במחסנים מועט. יש לשים לב לאי-ביצוע של המכסות- עד אפריל הצטבר אי-ביצוע ברוטו של 15 מליון ליטר.
כן צוין המחיר הגבוה של אבקת החלב בעולם, כמו גם העלייה החדה במחירי הגרעינים בעולם, עלייה שנמשכת עדיין. בימים הקרובים יפורסם מחיר המטרה לרבעון יולי-ספטמבר, מחיר זה אמור לגלם את ההתייקרויות במחירי הגרעינים.
צוטטו שתי החלטות המועצה האחרונות – לשלם לפחות 90% ממחיר המטרה גם בנובמבר-דצמבר 2007, וכן לשלם לחקלאים 20 א"ג כבר עתה על חשבון חלב עודף 2006, למרות שטרם ן הועברו כל הוחות המלאים .
מנכ"ל המועצה, שייקה דרורי, ציין שיש קושי להגיע לתחזית מדויקת לגבי שנת 2008 ללא נתונים – והמועצה זקוקה לנתוני חודש יוני כדי להשוות את הצריכה בשנת 2007 לזו של שנת 2006. זה הבסיס הנדרש כדי לחזות את המגמה של שנת 2008.

 

המשתתפים בדיון העלו את הנקודות הבאות:
הפיגור בעדכון מחיר המטרה יוצר בעיה, בעיקר במשקים הקטנים, שמגיעים ל-55% הוצאות מזון ממחיר החלב. יש לעדכן את מחיר המטרה קרוב יותר לעליית המחירים הריאלית.
חיזוי שנת 2008 ואף מעבר לה, לשנים 2009-2010, יועיל מאד לתכנון הרפתות וצריך להתבצע עכשיו, כדי שאפשר יהיה לתכנן את ההזרעות בהתאם.
הגברת יצור החלב גורמת לצפיפות רבה במשק ולעליה בתאים הסומאטיים, היצרנים עושים זאת לפי בקשת המועצה אך מודעים לבעייתיות..
יש בעיה עם קביעת המכסות – היא לא צריכה להיות מדויקת מאד אלא צריך לקחת סיכונים ולהעריך, לפי מגמות עולמיות, מה עומד לקרות בשנים הקרובות. מועצת החלב צריכה להוביל את התהליך באומץ.
אחת המחלבות העלתה את בעיית מתקני הייבוש. העובדה שמתקנים אלה נמצאים בידי תנובה יוצרת בעיה למחלבות אחרות.
יש סבירות גבוהה להמשך מחירים גבוהים לאבקת חלב בעולם.

מנכ"ל המועצה ציין כי הנושא יבוא לדיון בישיבת מועצת המנהלים הבאה, בסוף יולי, ובכוונתו לפעול להקמת וועדה מיוחדת של אנשי מקצוע מתחומים שונים בענף, כדי לראות אם אמנם ניתן לתכנן שנתיים-שלוש קדימה ומה משתמע מכך.