up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

תוצאות תהליך ניוד המכסות מספר 3 לשנת 2010

הסתיים תהליך ניוד המכסות מספר 3 להלן התוצאות:

מחיר שיווי משקל  2.79 ₪  לליטר

מנה לרוכשים באזור רגיל  38,758 ליטרים

מנה לרוכשים באזור עדיפות לאומית א'   48,447  ליטרים

מספר רוכשים שהשתתפו בהליך – 75 יצרנים

מספר פורשים שהשתתפו בהליך – 10 יצרנים

כמות החלב שתועבר בהליך – 3,129,698 ליטרים

בימים הקרובים ישלחו מכתבים לכל המשתתפים לגבי המשך התהליך.