up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

תוצאות סופיות הליך ניוד מס' 4 לשנת 2012

תוצאות סופיות הליך ניוד מס' 4

מחיר שיווי משקל – 2.39 ₪ לליטר (לא כולל מע"מ) מנה לרוכשים באזור רגיל – 37,199 ליטר מנה לרוכשים באזור עדיפות לאומית – 46,499 ליטר מס' רוכשים שהשתתפו בהליך – 65 יצרנים מס' פורשים שהשתתפו בהליך  – 6 יצרנים כמות החלב שתועבר בהליך – 2,882,927 ליטר .

בימים הקרובים ישלחו מכתבים לכל המשתתפים לגבי המשך התהליך. לידיעתכם – בכוונתינו לקיים הליך ניוד מכסות נוסף בינואר הקרוב.