up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

תוצאות הליך ניוד מס' 5 – מעודכן לשנת 2012

    לאחר ביצוע בדיקה וחישוב מחדש להלן תוצאות הליך ניוד מס' 5

מחיר שיווי משקל – 2.33 ₪ לליטר (לא כולל מע"מ)

מנה לרוכשים באזור רגיל – 39,737 ליטר

מנה לרוכשים באזור עדיפות לאומית – 47,684 ליטר

מס' רוכשים שהשתתפו בהליך – 146 יצרנים

מס' פורשים שהשתתפו בהליך – 14 יצרנים

כמות החלב שתועבר בהליך – 6,485,040 ליטר

הודעה חדשה תשלח בימים הקרובים לכל המשתתפים