up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

תוספת למדיניות תשלום עבור חלב עודף 07

א’ תמוז, תשס”ז
17 יוני, 2007
5-391-07

לכבוד
יצרן חלב בקר
שלום רב,

תוספת למדיניות תשלום עבור חלב בקר עודף (חלב המיוצר מעבר למכסה) לשנת 2007
(החלטת מועצת מנהלים מ- 14.6.2007)

להלן החלטת מועצת המנהלים בנוגע לעדכון מדיניות התשלום לחלב עודף בשנת 2007:
1.  להרחיב את התקופה בה הפדיון המובטח לחלב עודף הוא גבוה, לחודשים: מרץ – דצמבר 2007, (לעומת מרץ-אוקטובר בהחלטה הקודמת).
2.  הפדיון עבור חלב עודף שייוצר בחודשים אלו (כאמור בסעיף 1) יהיה לפחות 90% ממחיר המטרה שישולמו במועד ההתחשבנות החודשית על החלב העודף.
3.   שאר הסעיפים ללא שינוי.

החלטה זו היא על מנת להמשיך ולעודד ייצור חלב עודף גם בחודשים נובמבר דצמבר וזאת כדי להבטיח את אספקת הביקושים לחלב בשנה זו ולשמור על פוטנציאל הייצור לקראת שנת 2008.

בכבוד רב,
שייקה דרורי
מנכ”ל

העתק: מחלבות קולטות

שווה לקרוא

עדכון מדיניות התשלום לחלב מתוכנן לשנת 2007

עדכון מדיניות התשלום לחלב מתוכנן לשנת 2007

  עדכון מדיניות התשלום לחלב…
קרא עוד
מדיניות התשלום לחלב בקר גלמי בשנת 2007

מדיניות התשלום לחלב בקר גלמי בשנת 2007

י' טבת, תשס"ז 31 דצמבר,…
קרא עוד
חשבון חלב עודף

חשבון חלב עודף

א' תמוז, תשס"ז 17 יוני,…
קרא עוד
תוספת למדיניות תשלום עבור חלב בקר עודף (חלב המיוצר מעבר למכסה) לשנת 2007

תוספת למדיניות תשלום עבור חלב בקר עודף (חלב המיוצר מעבר למכסה) לשנת 2007

א' תמוז, תשס"ז 17 יוני,…
קרא עוד
גודל פונט