up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

תוספת למדיניות תשלום עבור חלב בקר עודף (חלב המיוצר מעבר למכסה) לשנת 2007

א' תמוז, תשס"ז

17 יוני, 2007

5-391-07

לכבוד
יצרן חלב בקר
שלום רב,

תוספת למדיניות תשלום עבור חלב בקר עודף (חלב המיוצר מעבר למכסה) לשנת 2007
(החלטת מועצת מנהלים מ- 14.6.2007)

להלן החלטת מועצת המנהלים בנוגע לעדכון מדיניות התשלום לחלב עודף בשנת 2007:

1. להרחיב את התקופה בה הפדיון המובטח לחלב עודף הוא גבוה, לחודשים: מרץ – דצמבר 2007, (לעומת מרץ-אוקטובר בהחלטה הקודמת).
2. הפדיון עבור חלב עודף שייוצר בחודשים אלו (כאמור בסעיף 1) יהיה לפחות 90% ממחיר המטרה שישולמו במועד ההתחשבנות החודשית על החלב העודף.
3. שאר הסעיפים ללא שינוי.

החלטה זו היא על מנת להמשיך ולעודד ייצור חלב עודף גם בחודשים נובמבר דצמבר וזאת כדי להבטיח את אספקת הביקושים לחלב בשנה זו ולשמור על פוטנציאל הייצור לקראת שנת 2008.

בכבוד רב,
שייקה דרורי
מנכ"ל

העתק: מחלבות קולטות