up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

תוספת לאמות מידה להעברת מכסת חלב כבשים – ניוד

תוספת לאמות מידה להעברת מכסת חלב כבשים – ניוד

(הודעתו של שר החקלאות ומנהל המכסות מיום 22/7/05)

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב) תשכ"ז – 1967

9 במאי,2006

 

בהמשך להודעת שר החקלאות ומנהל המכסות מר ישראל כ"ץ מיום 22/7/2005 הנני להודיע כי:

  1. מכסת החלב שתועבר מיצרן פורש תהיה חלק בלתי נפרד ממכסתו הכוללת של יצרן החלב מקבל המכסה וינהגו בה בכל הגדלה או הקטנה במידה שווה.
  2. יצרן מקבל מכסה לא יוכל להעבירה לאחר במשך שלוש שנים מיום קבלת המכסה.

בכבוד רב,

שייקה דרורי

המנהל עפ"י הצו הפיקוח

על מצרכים ושרותים

(ייצור חלב) תשכ"ז 1967