up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

שימוש בתרופות וכימיקלים – (חומרי הדברה, קוטלי חרקים ומזיקים אחרים)

המטרה:

למנוע שאריות שלהם על פי דין בחלב ובבשר

(תקנות מחלות בע"ח-מניעת שאריות ביולוגיות 2000)

למנוע שימוש בחומרי הדברה רעילים ו/או מצטברים בסביבה.

(תקנות בע"ח-תכשירים כימיים-1982)

למנוע פגיעה בבריאות בע"ח וביכולת תפקודם עקב שימוש לא תקין .

(חוק צער בעלי חיים (הגנה על בע"ח-1994)

להגביר את מודעות יצרני החלב בצורך לשימוש אחראי ומושכל בתרופות, חומרי חיטוי והדברה.

אמצעים:

 • יש להשתמש בהם לפי הוראות היצרן ו/או הרופא המטפל, במינון ובתדירות המומלצים תוך הקפדה יתרה על זמן הישארותם של חומרים אלו בחלב , בבשר ואיסור שיווקם.
 • אין להזין חולבות בתוצרי לוואי ממקורת מזון אחרים (למשל זבל עוף ) או מפסולת תעשייתית אחרת ממוחזרת.
 • שימוש בתרופות וכימיקלים הוא בלעדי אך ורק לייעודם המוגדר בהתוויות ולפי אישור השו"ט (תקנות הרוקחים –ניפוק תכשירים וטרינרים-1998).
 • יש לאחסן אותם לפי ההנחיות היצרן באופן בטוח (נעול) הרחק ממזון בע"ח ומחלב.
 • יש לנהל רישום מדויק אחר קבלתם במשק, לקבוע את מורשי השימוש בהם וכן לנהל רישום ומעקב אחר ביצוע (ראה נספחים 5 ו- 6).

 

פירוט נוסף:

 1. חומרי הניקוי והחיטוי שנעשה בהם שימוש במשקי חלב ירכשו במכלים סגורים מהיצרן או המפיץ שתכולתם מזוהה כהלכה והם יישמרו ויאוחסנו על פי הוראות היצרן לאותו מוצר ספציפי. התווית על מיכל תכלול את:  שם המוצר, הרכב כימי, הוראות שימוש, אזהרות ואמצעי זהירות, הוראות עזרה ראשונה, הוראות אחסון ותחזוקה של מיכל. שמו וכתובתו של היצרן או המפיץ.
 2. ציוד המשמש למתן תרופות (מזרקים, מחטים, כלי הגמעה) לא ינוקה במיכל השטיפה של מכון החליבה. בכל מיקרה הוא יאוחסן כך שלא יזהם את החלב או את המשטחים הבאים במגע עם החלב.
 3. קיימת חובת הפרדה בין תרופות או חומרים שנועדו לטיפול בבעלי חיים נחלבים ולשאינם נחלבים.ההפרדה תתבצע באמצעות:  מדפים נפרדים בארונות, במקררים ניפרדים או בתאים יעודיים באותו מקרר או במתקני אחסון אחרים. התרופות יאוחסנו כך שלא יוכלו לזהם את החלבתרופות וכימיקלים יתוייגו כהלכה והתוויות יישאו את שמו וכתובתו של היצרן או המפיץ.
 4. תוויות התרופות יכללו גם:

 

 • הוראות שימוש וזמני הפסקת שימוש מומלצים.
 • אמצעי זהירות בעת הצורך .
 1. מרכיב (ים) פעילים בתרופה.
 2. תאריך פג תוקף.
 3. לא יעשה כל שימוש או איחסון בתרופות בלתי מאושרות ו/או שאינן מתוייגות כהלכה לטיפול בבעלי חיים במשק החלב .
 • יש להמנע משימוש בחומר הדברה בקירבת מקורות מים (50 מטר לפחות).
 • ניקוז ואיסוף לאחר שימוש-יש להקפיד על כך בהתאם לחומר ובהתאם לדרישות על פי דין.
 • חומרים מסוכנים-יופנו לאתר פינוי פסולת ייעודית בתיאום עם הרשויות האחראיות לכך.