up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הדרכת מגדלים/עובדים בענף החי

 

המטרה: שמירה על רמה איכותית בטיחותית ומקצועית של כלל העובדים.אפיון והגדרה ברורה של אופן העבודה והפעולות המתבצעות ע"י כלל העובדים במשק החי.

יכולת מעקב אחר ביצועם בפועל .

באחריות :מנהל הרפת/דיר:

אמצעים:

  1.  גיוס עובדים מתאימים ובריאים לפי דרישות ואופי העבודה .
  2. הגדרות תפקידים, סמכויות, דרישות מקדימות, מסלול הסמכה הכשרה והדרכה בשטח.
  3. במידה והעובד אינו דובר עברית יש לבצע את תהליך הקליטה בשפה המובנת לו ולבדוק את מידת הבנתו בפועל.
  4. רק לאחר תקופת חניכה ניתן לתת את ההסמכה לתפקיד (חולב, מאביס, גידול, תחזוקה, בריאות).
  5. יש להבטיח את רמתם המקצועית של העובדים (מפגשים, השתלמויות, ימי עיון- לפחות אחת לשנה).
  6. מומלץ להיעזר בגופי עזר ותמך להדרכה ולמעורבות בימי רגיעה ומשבר.
  7. יש לכתוב ולהפיץ בין כלל העובדים נהלים מדויקים לפעולות שונות (תחזוקה, חליבה הזנה,בטיחות ביולוגית ובטיחות בעבודה וכו').
  8. יש לבצע הערכה תקופתית של פעילות העובדים וליישם מסקנות בהתאם.
  9. יש לוודא תנאי מחיה, רווחה, העסקה, שיכון נאותים לצוות העובדים.