up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

עקרונות בסיסיים החייבים להתקיים במטרה לשמור על רווחת בעלי החיים

 

  1. הפעל תוכנית ניהול של מקנה תוך בקרה על בריאות והתנהגות בע"ח במקום.
  2. שמירה על מבנים ראויים, מרווחים, מאווררים ובעלי תאורה טבעית ומלאכותית (ראה המלצות שה"מ למבנים).
  3. יש למנוע עקה מכל סוג שהוא:חום, רטיבות, צפיפות, חוסר במים או במזון.
  4. יש למנוע המצאות מכשולים העלולים לפגוע בבע"ח – המנע מרצפות חלקות.
  5. אל תבצע כל פעולה העלולה לגרום לכאב לבע"ח כולל הכאה לצורך הבאתם לחליבה.
  6. פעל למנוע צליעות חדשות בעדר וקיצור משך זמן קיומה.(מניעתית +טיפולית).
  7. סימון בע"ח יבוצע אך ורק לפי הנחיות ברורות של מניעת כאב מיותר.
  8. כל פעולה כירורגית מחייבת שימוש בהרדמה או באמצעי הרגעה והורדת הכאב.
  9. חליבה חייבת להיעשות בצורה נכונה ובציוד מתאים ותקין-בדיקת תקינות מכון חליבה חייבת להתבצע לפחות פעם בשנה על ידי גורם אשר הוסמך לכך על ידי הגורם המפקח.
  10. כאשר יש צורך בהמתת חסד של בע"ח בעדר – יש למנוע כאב מיותר.