up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

איכות הסביבה

המטרות: מניעת זיהום סביבת העבודה והקיום מחומרים הנוצרים ברפת/דיר (זבל, חלב, גופות).

מניעת זיהום משני לסביבה משימוש לא נכון בחומרים כימיקלים, תרופות וחומרי הדברה.

אמצעים:

  1. יש להקפיד על איסוף הזבל באופן קבוע, אחסונו וסילוקו מהרפת/דיר.
  2. יש למנוע חלחול וזיהום של מי התהום – (בטון,ריצוף,שימוש במאצרות)
  3. יש להשתמש אך ורק בחומרים מורשים (חומרי הדברה, ריסוס,תרופות,חומרי חיטוי ,ניקוי) ולפי הוראות השימוש של היצרן ובהתאם לתנאי הרישוי של השו"ט.
  4. יש לאחסן אותם במקום נפרד, סגור ומרוחק מבע"ח, ממיכל החלב ומהמזון.
  5. לאחר השימוש בהם יש לוודא את סילוקם מהמקום לפי הנחיות על התווית או של המשרד להגנת הסביבה.
  6. יש לדאוג לסדר ניקיון ומראה תקינים של הרפת, דיר, מכון, חצרות, סככות, דרכי גישה והובלה .