up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מבנים

 

המטרה:

לבנות ולתחזק את המבנים והחצרות ברפת/בדיר באופן בו יילקחו בחשבון תנאי המחיה, רווחת בע"ח, תנאי ההיגיינה והבטיחות הנדרשים על פי דין (המלצות שה"ם למבנים, חוק צער בעלי חיים).

באחריות: מרכז רפת /דיר , אחראי תחזוקה

1. מכון החליבה

כללי:

מכון חליבה יוקם בכל משקי החלב בהם קיימים בעלי חיים מניבי חלב. מכון החליבה יאופיין ב:

א. רצפות שנבנו מבטון או חומרים בלתי חדירים אחרים.

ב. קירות ותקרות חלקים, צבועים ואטומים למים, לאבק ולגופים זרים אחרים.

ג. מואר באור טבעי ו/או מלאכותי מותאם היטב לחליבת יום ו/או לילה.

ד. המבנה יאפשר אספקת אוויר ותחלופתו למניעת יצירת עיבוי אוויר וריחות רעים.

ה. החלק הפנימי של מבנה המכון וציודו ישמרו נקיים בכל עת.

ו. תאופשר שטיפה וניקוי של פנים המבנה והציוד הנימצא בתוכו.

ז. עופות ובע"ח אחרים (כלבים, חתולים) יוחזקו מחוץ לאזור החליבה.

2. ביתן איחסון למיכל החלב

א. יבנה על רצפה חלקה הבנויה מבטון או מחומר בלתי חדיר אחר, משופעת כדי להבטיח ניקוז ומתוחזקת היטב.

ב. פסולת נוזלית תסולק באופן סניטרי. ביבי רצפה יהיו נגישים ומצויידים בסכרים אם הם מחוברים למערכת ביוב סניטרית.

ג. הקירות והתקרות ייבנו מחומר חלק, יתחוזקו היטב וייצבעו כהלכה, או יהיו מוגמרים בצורה מתאימה דומה.

ד. במקום יהיה די אור טבעי ו/או מלאכותי והוא יהיה מאוורר כהלכה.

ה. מקום זה לא ישמש לכל מטרה אחרת מלבד לאיחסון החלב.

ו. מים זורמים באיכות מי שתיה ובלחץ יועברו בצינורות אל מבנה זה. ביתן החלב יהיה מצויד בכיור רחצה ושטיפה בין שני תאים ומתקני חימום מים מתאימים.

ז. מיכל החלב יכלול:

  • מתקן רישום טמפרטורות מדויק ונגיש אשר ימצא בנתיב זרימת החלב כלפי מטה ממתקן קירור יעיל שמקרר את החלב לטמפרטורה של C0 7 או פחות.
  • ממיכל זה יילקחו דגימות על פי הנחיות הרשות המפקחת באופן שלא יגרום לזיהום המיכל או הדגימה על יידי דוגם חלב מורשה.
  • תתאפשר גישה למיכלית החלב כדי לאסוף דגימה מייצגת.

ח. תתאפשר שטיפה וניקוי של פנים המבנה והציוד הנימצא בתוכו.

ט. לעופות ובע"ח אחרים (כלבים, חתולים) אסורה השהייה במקום זה באופן מוחלט.

3. חצר החולבות

א. חצר הפרות תהיה משופעת ומנוקזת ולא יהיו בה שלוליות עומדות של מים או הצטברויות של פסולת אורגנית.

ב. הזבל יסולק או יפוזר עליו רפד בתדירות גבוהה דיה כדי למנוע את הזדהמות העטינים וצדי הגוף של החולבות.

ג. פסולת מספוא לא תצטבר במקום.

4. פסולת בעלי חיים תנוקז כהלכה ולבעלי החיים תהיה דריסת רגל יציבה יחסית.

5. שקתות יהיו נקיות ומוגנות מקרינת השמש.

6. אבוס חלק ונקי לפני חלוקת האוכל וללא שאריות מזון או גופים זרים.

7. ללא מפגעים פיזיים העלולים לגרום נזק לעובדים או למיקנה.

4.  שירותים

כל משק חלב להיות מצויד בחדר שירותים אחד או יותר שמיקומו נוח והוא בנוי כהלכה ומופעל ומתוחזק באופן סניטרי. לא תהיה נגישות לזבובים ולא יגרם זיהום של פני הקרקע או את מקורות המים.

5.  הגנה מפני זיהום החלב

הפעולות, הציוד והמתקנים של מכון החליבה ומיכל החלב יהיו ממוקמים ומנוהלים כך שימנעו את זיהום החלב, הציוד המכלים והכלים. אף כמות של חלב לא תסונן, תשפך, תועבר או תאוחסן אלא אם כן היא מוגנת כהלכה מפני זיהומים.

לאחר החיטוי כל המכלים, הכלים והציוד יטופלו באופן שימנע זיהום של המשטחים הבאים במגע עם המוצר.

כלי הרכב המשמשים להובלת חלב ממשק החלב לתחנת הקבלה של המחלבה או תחנת ההובלה ייבנו ויופעלו באופן שיגן על תכולתם מפני שמש, כפור וזיהום. כלי רכב אלו יישמרו נקיים מבפנים ומבחוץ ואף חומר שעלול לזהם את החלב לא יובל יחד עם החלב.

6. בקרת חרקים ומכרסמים

צעדים יעילים ינקטו כדי למנוע את זיהום החלב, המכלים, הציוד והכלים על ידי חרקים ומכרסמים וכימיקלים המשמשים להשמדת מזיקים אלו.

ביתן החלב ומכון החליבה יהיו נקיים מחרקים ומכרסמים.

הסביבה תשמר מסודרת ונקייה ולא ישררו בה תנאים שעלולים לגרום או להוביל להתרבות חרקים ומכרסמים.

המספוא יאוחסן כך שלא ימשוך ציפורים, מכרסים או חרקים.