up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

רווחיות ענף רפת החלב בשנת 2019

התפרסמה חוברת של סקר עלויות ייצור חלב ב-2019 .

את הסקר ביצעה חברת צנובר והוא נערך על מדגם מייצג שכלל 109 רפתות.

ממצאי הסקר משמשים לקביעת מחיר המטרה בשנים 2022-2021.

את הסקר אישרה וליוותה ועדת היגוי בראשות סמנכ"ל משרד החקלאות, אורי צוק בר ובהשתתפות רחל בורושק, ד"ר גבי עדין, דני נאור , תמר לוי בונה וגלעד קצב (נציגי האוצר) ולירון תמיר.

אנו מודים לחברת צנובר ולכל הגורמים שהיו שותפים לביצוע הסקר ובעיקר למנהלי הרפתות שעלו במדגם, ללא שיתוף הפעולה שלהם לא היה ניתן לבצע את הסקר. מנגנון מחיר המטרה הוא מנגנון חיוני לענף ולעוסקים בו והצלחת הסקר היא תנאי לשימור המנגנון. בימים אלו תחל העבודה על סקר 2021 שישמש בסיס לקביעת מחירי המטרה בשנים 2024-2023, שיתוף הפעולה של הרפתות שייבחרו למדגם הוא חיוני.

לקריאה לחץ כאן