up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

רווחיות ענף רפת החלב בשנת 2021

התפרסמה החוברת של סקר עלויות ייצור חלב ב-2021.

את הסקר ביצעה חברת צנובר עם ליווי סטטיסטי של ד"ר הילרי פוט והוא נערך על מדגם מייצג שכלל 101 רפתות.

ממצאי הסקר משמשים בסיס לחישוב מחיר המטרה לחלב בקר בשנים 2024-2023.

את הסקר אישרה ולוותה ועדת היגוי בראשות סמנכ"ל לכלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות אורי צוק בר ובהשתתפות רחל בורשק (נציגת התאחדות יצרני החלב), רוני הרשקוביץ (נציגת המחלבות), ד"ר גבי עדין (מנהל אגף בע"ח במשרד החקלאות) ד"ר אסף לוי (סמנכ"ל לגורמי ייצור במשרד החקלאות), גלעד קצב (נציג האוצר) ולירון תמיר (כלכלן מועצת החלב).

אנו מודים לחברת צנובר ולכל הגורמים שהיו שותפים לביצוע הסקר ובעיקר למנהלי הרפתות שעלו במדגם, ללא שיתוף הפעולה שלהם לא היה ניתן לבצע את הסקר. מנגנון מחיר המטרה חיוני לענף ולעוסקים בו, הצלחת הסקר היא תנאי הכרחי לשימור המנגנון.

בימים אלו מתחילה העבודה על סקר 2023 שישמש בסיס לקביעת מחירי המטרה בשנים 2026-2025, שיתוף הפעולה של הרפתות שיעלו בסקר הוא חיוני.

לעיון בחוברת הסקר לחץ כאן