up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

קירור חלב גולמי במיכל אחסון החלב


קירור חלב גולמי במיכל אחסון החלב

  1. טמפרטורת החלב במיכל החלב לא תעלה מעל 10 מעלות צלזיוס שעה אחת לאחר סיום החליבה הראשונה ולא יותר מ- 5 מעלות צלזיוס לאחר שעתיים.
  2. טמפרטורת החלב במיכל החלב לא תעלה מעל 10 מעלות צלזיוס אחרי 4 שעות מתחילת החליבה הראשונה.
  3. לאחר שעה אחת מתום החליבה טמפרטורת החלב במיכל החלב צריכה להיות בין 2-4 מעלות צלזיוס.
  4. הוספת חלב למיכל החלב (אחרי החליבה הראשונה) אינה צריכה לגרום לעליית טמפרטורת החלב מעל 10 מעלות צלזיוס.
  5. מומלץ להתקין מערכת ממוחשבת לרישום טמפרטורת החלב כדי לאפשר מעקב אחרי קירור החלב ולקבל התרעות (בטלפון סלולרי, סירנה, או כל אמצעי אחר) במקרה של תקלה בקירור. באמצעות מערכת זאת ניתן יהיה לעקוב גם על מערכת השטיפה של המיכל. בעתיד תהיה חובה להתקין מערכת כזאת בכל רפת.
  6. מיכל החלב צריך לכלול מערכת שטיפה במקום – CIP .

אברהם הראל