up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

קורס ניהול מכון חליבה, בריאות העטין ואיכות החלב

בתאריך 28.11.2018 הסתיים, באתר משרד החקלאות דרום (גילת) מחזור נוסף של קורס בנושא: "ניהול מכון חליבה, בריאות העטין ואיכות החלב".
בקורס השתתפו 40 אישה ואיש – 11 מהמגזר המושבי, 26 מהמגזר השיתופי, אחד מבי"ס חקלאי, מרפת מכון וולקני, מחלבת יטבתה ומדריך שה"מ.
הקורס אורגן ותוכנן ע"י שה"מ ומועצת החלב. מועצת החלב השתתפה ב-50% מעלות ההשתתפות ליצרני החלב.
במהלך שישה מפגשים שבועיים, ניתנו הרצאות בנושאים שונים, בתחום בריאות העטין ואיכות החלב, ע"י מיטב העוסקים בתחום – ממאל"ה-מועצת החלב, שה"מ, המ"ב, החקלאית ומהמגזר הפרטי.
המפגש החמישי הוקדש לסיור ברפת שדמה (קיבוץ דורות) להערכת סיכונים לדלקות עטין ואיכות החלב. זאת ההזדמנות להודות שוב לצוות הרפת על האירוח המופתי. במפגש האחרון והמסכם היתה שיחת משוב והענקת תעודות למשתתפים. להתראות בקורסים הבאים…