up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

קול קורא להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף הבקר לחלב לשנת 2017

שווה לקרוא

עדכון – ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מכסה שווה/נמוכה מ-410,000 ליטר

עדכון – ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מכסה שווה/נמוכה מ-410,000 ליטר

קרא עוד
סקר עלויות ייצור חלב ברפתות

סקר עלויות ייצור חלב ברפתות

סקר עלויות ייצור חלב ברפתות…
קרא עוד
אמות מידה להכרה ביצרני חלב עיזים לייצור בתנאי "משק סגור"

אמות מידה להכרה ביצרני חלב עיזים לייצור בתנאי "משק סגור"

קרא עוד
אתרים מאושרים לטיפול בזבל רפתות

אתרים מאושרים לטיפול בזבל רפתות

קרא עוד
גודל פונט