up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

קול קורא להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף הבקר לחלב לשנת 2017

שווה לקרוא

הגברת ייצור חלב עיזים – צו השעה!

הגברת ייצור חלב עיזים – צו השעה!

קרא עוד
הודעת השירותים הוטרינריים בעניין פינוי וכלוי פגרי בקר

הודעת השירותים הוטרינריים בעניין פינוי וכלוי פגרי בקר

קרא עוד
הוראות לענין הפחתת מכסה בגין תת-ביצוע מתמשך

הוראות לענין הפחתת מכסה בגין תת-ביצוע מתמשך

  שלום לקריאת סיכום הדיון…
קרא עוד
הנחיות ונהלי מנהלת ההשקעות בחקלאות לעניין השקעות ומענקי השקעות ברפתות חלב.

הנחיות ונהלי מנהלת ההשקעות בחקלאות לעניין השקעות ומענקי השקעות ברפתות חלב.

קרא עוד
גודל פונט