up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

קול קורא להגשת בקשות למלגות מטעם קרן המחקר של מועצת החלב לשנת 2022

שלום רב,

 מתוך כוונה להגביר את הזיקה בין תלמידי המחקר וענפי הבקר והצאן, ולעודדם לעסוק בנושאים החשובים לענף, החליטה הנהלת קרן המחקר של מועצת החלב, כמדי שנה, להעניק מלגות למועמדים מקרב תלמידי מוסמך ודוקטור, הנמצאים בשלבים מתקדמים של עבודתם. המלגות יוענקו לזוכים  (5 לבקר ו- 1 לצאן) אשר יבחרו על ידי המינהלת של קרן המחקר, מבין רשימת מועמדים בהסתמך על נתוני המועמדים.

המלגה תוענק לזוכים ישירות, במסגרת הכנס השנתי למדעי הבקר שיתקיים בחודש דצמבר  2022 וקבלתה מחייבת הרצאה של הזוכים בפני באי הכנס, המתמצתת את עיקר עבודתם.

את הבקשה למלגה יש לשלוח בדוא״ל אל מתאם המחקר – ד”ר חיים ליבוביץ, דוא”ל   haim.leibovich@mail.huji.ac.il  בקובץ pdf  (רצוי מאוחד)  שיכלול:

  • דף שער למלגה הכולל פרטים אישיים מלאים (שם ומשפחה, מס’ ת”ז, מס' טל' וכתובת) וכן קו"ח.
  • לציין את נושא עבודת המחקר, שנה בתואר (שני או שלישי) וכן פירוט רקע, מטרות, תוכנית העבודה ומקור מימון למחקר.
  • שמות המנחים ומוסד המחקר בו מתבצעת העבודה.
  • גיליונות ציונים של בוגר ומוסמך.
  • מכתב המלצה של המנחה.

לסטודנטים לווטרינריה:

  • נושא עבודת הגמר חייב להתמקד בבריאות בע"ח, רווחתם ושיפור בריאות העטין ואיכות החלב.
  • העבודה תובא לשיפוט בפני ועדה פנימית מטעם ב"ס וטרינריה הכוללת את נציג קרן המחקר ונציג העמותה.

מועד אחרון להגשה בקשה למלגה הוא ה- 21 ביולי 2022.

 

בהצלחה,

ד״ר חיים ליבוביץ

מתאם המחקר