up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

קביעת ערך העברת ליטר חלב בקר במכסה החל מ- 1.1.2006

ה' טבת, תשס"ו
5 ינואר, 2006

לכבוד
יצרני חלב בקר
(משפחתי ושיתופי)

שלום רב,

הוועדה שמונתה ע"י מנכ"ל משרד החקלאות לקבוע את ערך העברת ליטר חלב במכסה, קבלה את החלטה הבאה:
ערך העברת ליטר חלב בקר במכסה- 1.25 ש"ח לליטר, החל מ- 1.1.2006.
החלטה זו תקפה עד קבלת הודעה אחרת מטעמי.
יש לשים לב כי עם תום הרפורמה בענף אין יותר מענקים בגין פרישה.
אמות המידה לפרישת יצרנים ופדיון מכסותיהם, הם כפי שפורסם ע"י מנהל המכסות.

בכבוד רב,

שייקה דרורי
מנכ"ל