up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים – תשס"ו – 2006

בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 7 ו-12 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו1996 [1] (להלן – החוק), לאחר שנתקבלה המלצה של ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, ובהתאם לסעיף 15(א)(1) לחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה 1985[2], אנו מצווים לאמור:

הגדרות

1.

בצו זה –

"מע"מ" – מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975[3];

"מצרך" – מוצר מן המוצרים המפורטים בתוספת;

"ש"ח" – שקלים חדשים.

מחיר מרבי לקמעונאי

2.

המחיר המרבי של מצרך במכירתו לקמעונאי הוא כנקוב בתוספת בטור ד' לצדו.

מחיר מרבי לצרכן

3.

(א)

המחיר המרבי של מצרך במכירתו לצרכן הוא כנקוב בתוספת בטור ה' לצדו.

(ב)

המחיר כאמור בסעיף קטן (א) יעודכן בהתאם לשינוי בשיעור המע"מ.

(ג)

בסמוך לאחר עדכון כאמור בסעיף קטן (ב) יפרסם סגן מנהל כללי בכיר (ייצור) של משרד החקלאות ופיתוח הכפר בהודעה בשלושה עיתונים יומיים לפחות, מהם אחד בשפה הערבית, וכן ברשומות, את המחיר המעודכן.

המחיר המרבי לצרכן באזור אילת

4.

(א)

המחיר המרבי למצרך המצוי באזור אילת במכירתו לצרכן בידי עוסק תושב אזור אילת, הוא על אף האמור בסעיף 3, המחיר הנקוב בתוספת בטור ו' לצדו.

(ב)

מצרך המצוי באזור אילת, הנמכר לצרכן בידי עוסק תושב אזור אילת והמסומן במחיר לפי טור ה' בתוספת, יימכר, על אף אותו סימון, במחיר שלא יעלה על המחיר המרבי הקבוע לצדו בטור ו'.

קביעת רמת פיקוח

5.

רמת הפיקוח על גבינת קוטג' 9% שומן (רגילה) ועל גבינת קוטג' 5% שומן (רגילה) תהיה דיווח על רווחיות ומחירים לפי פרק ז' לחוק.

ביטול

6.

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (חלב ומוצריו), התשס"ו – 2006[4]– בטל.

תחילה

7.

תחילתו של צו זה ביום ה' באב התשס"ו (30 ביולי 2006).


 

תוספת

(סעיפים 1, 2, 3(א) ו-4)

טור א'

המצרך

טור ב'

האריזה

טור ג'

הכמות

טור ד'

המחיר בש"ח במכירה לקמעונאי בלי מע"מ

טור ה'

המחיר בש"ח במכירה לצרכן כולל מע"מ

טור ו'

המחיר בש"ח במכירה לצרכן באזור אילת

חלב שתיה

חלב טרי 3%שומן (רגיל)

שקית

1 ליטר

3.29

4.24

3.67

חלב טרי 1% שומן (רגיל)

שקית

1 ליטר

3.16

4.09

3.54

חלב טרי 3% שומן (רגיל)

קרטון

1 ליטר

3.96

5.30

4.59

חלב טרי 1% שומן (רגיל)

קרטון

1 ליטר

3.78

5.07

4.39

חלב עמיד 3% שומן

קרטון

1 ליטר

4.21

5.58

4.83

תוצרת חלב ניגרת

אשל 4.5% שומן

גביע

200 מל"ל

1.00

1.37

1.19

גיל 3% שומן

גביע

200 מל"ל

0.94

1.28

1.11

שמנת מתוקה 38% שומן

קרטון/

שקית

250 מל"ל

3.66

4.91

4.25

שמנת מתוקה עמידה

38% שומן

קרטון

250 מל"ל

4.75

6.36

5.51

שמנת חמוצה 15% שומן (רגילה)

גביע

200 מל"ל

1.44

1.95

1.69

חמאה

חמאה רגילה

חבילה

100 גרם

2.01

2.70

2.34

גבינות קשות

גבינה קשה חצי שמנה עמק (רגילה)

חריץ

1 ק"ג

28.67

38.71

33.52

גבינה קשה שמנה טל העמק (רגילה)

חריץ

1 ק"ג

33.34

45.34

39.26

גבינה קשה שמנה גלבוע

חריץ

1 ק"ג

28.01

38.10

32.99

גבינה קשה פרוסה

גוש חלב

חבילה

200 גרם

7.63

10.26

8.88

גבינה קשה פרוסה גלבוע

חבילה

200 גרם

7.01

9.44

8.17

מעדני חלב

מעדן חלב בטעמים (דני)

גביע

125 גרם

1.18

1.60

1.39

מעדן חלב עם קצפת

גביע

170 מל"ל

1.50

2.09

1.81

א' באב התשס"ו ( 26 ביולי 2006)

(חמ 3-2722)

____________ ____________

אברהם הירשזון שלום שמחון

שר האוצר שר החקלאות ופיתוח הכפר


1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 204.

3 ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

4 ק"ת התשס"ו, עמ' 851 ועמ' 852.