up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

פתוח תשתית גנטית של שלמון יפואי (Cephalaria joppensis) כצמח מספוא במחזור הפלחה בישראל

מספר עבודה:  277-0587-18

שנת התחלת המחקר:  2018

שמות חוקרים: 

שמואל גלילי – מכון למדעי הצמח במנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.

יהושוע מירון – מכון לבעלי חיים במנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.

רן חובב –  מכון למדעי הצמח במנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.

אהרון בללו – מכון למדעי הצמח במנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני. 

חנה בדני – מכון למדעי הצמח במנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.

ישי קציר – חווה אזורית לניסיונות, מו"פ גלילי מערבי, עכו.

דוד שמש – שה"מ

תקציב: 240,000 ש"ח

תחום:  הזנה

לכניסה למחקר – לחץ כאן