up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

פעילות מועצת החלב בחג הפסח

 

משרדי מועצת החלב ביהוד והמעבדה לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל"ה) בקיסריה

יהיו סגורים בחוה"מ פסח.

דגימות שיגיעו בשבוע הבא בימים ראשון ושני 21-22.3.2021 יטופלו

ותשובות להן תינתנה בימים רביעי וחמישי 24-25.3.2021 (לאחר יום הבחירות).

דגימות שתגענה בימים רביעי וחמישי 24-25.3.2021, יוקפאו ויטופלו לאחר פסח.

במקרים דחופים בלבד

ניתן לפנות לאלי ג'ורנו 052-3124830 או לד"ר צביקה בנאור 050-6241670