up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

עקרונות לחלוקת תוספת מכסות חלב בענף העיזים לשנת 2011

נוהל עקרונות לחלוקת תוספת מכסות חלב בענף העיזים לשנת 2011

לפי המלצות תא תכנון חלב, היקפה הרשמי של המכסה הארצית הכוללת לחלב עיזים לשנת 2011

יהיה 12.5 מיליון ליטר כמפורט:

מכסה ארצית לחלב עיזים המיועד לשווק למחלבות חיצוניות בהיקף של 10.8 מיליון ליטר ומכסה ארצית

לחלב עיזים המיועד לעיבוד במחלבות במשקים הסגורים בהיקף של 1.7 מיליון ליטר.

למסמך המלא לחצו כאן