up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

עדכונים בתקנון בדבר איכות חלב פרה גולמי בקבלתו במחלבה לשנת 2008

לפתיחת החוזר המקורי בפורמט וורד – לחצו כאן…

‏י"א ניסן, תשס"ח
‏16 אפריל, 2008
08-285-14

לכבוד
יצרני חלב בקר

 
שלום רב,

עדכונים בתקנון בדבר איכות חלב פרה גולמי בקבלתו במחלבה לשנת 2008

מועצת המנהלים בישיבתה ב-14 לאפריל אישרה את העדכונים הבאים בתקנון איכות חלב פרה גולמי:

1. אחסון חלב:
 החלב ברפתות יקורר ויאוחסן במיכלים נעולים המוצבים במבנה ייעודי סגור. התארגנות היצרנים תושלם עד ליום 31.12.2008.

2. ספירת חיידקים כללית   (סח"כ):
      סיווג איכות החלב החודשי לפי ספירות חיידקים  והתשלום עבורו בשנת 2008:

דרגה

חיידקים – אלפים למ"ל

גובה התשלום ממחיר מטרה 

מעולה

עד 10

פרס גמיש

א'

50 – 10

100%

ב'

מעל 50

97%

 3. ספירת תאים סומטיים    (סת"ס):
 סיווג איכות החלב החודשי לפי ספירות תאים סומטיים והתשלום עבורו בשנת 2008:

דרגה

תאים – אלפים למ"ל

גובה התשלום ממחיר המטרה

מעולה

עד 220

פרס גמיש

א'

280- 221

100%

ב'

325- 281

98%

ג'

375- 326

93%

ד'

מעל 375

92%

הערות :
• סעיף 2 במסמך זה שונה ביחס למסמך קודם בנושא- הנוסח הנוכחי מחייב.
• תחולת העדכונים: 01.01.2008.
• בהחלטתה קוראת מועצת המנהלים למחלבות וליצרנים  להקפיד על נהלי התקנון בכלל ועל סעיפי איחסון ואיסוף החלב בפרט.

בכבוד רב,
שייקה דרורי
מנכ"ל